Top

Novinky

Opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na...

Opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na...

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os 4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...

Podpora inovácií – priemyselný výskum a experimentálny vývoj

Operačný program Výskum a inovácie Prioritná os – programová štruktúra 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Investičná priorita 1.2...

Vybudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os – programová štruktúra 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším...

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch...

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode pre obce s prítomnosťou MRK

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os – programová štruktúra 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...