Top

Novinky

Výzva na na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os – programová štruktúra 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí Investičná priorita 2.1...

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším...

Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch...

Výzva na podporu existujúcich MSP

Operačný program Výskum a inovácie Prioritná os – programová štruktúra 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita 3.3...

Výzva na podporu nových a začínajúcich MSP

Operačný program Výskum a inovácie Prioritná os – programová štruktúra 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita 3.1...

Podpora celoživotného vzdelávania: NedisKVALIFIKUJ SA!

Operačný program Ľudské zdroje Prioritná os – programová štruktúra 1 – Vzdelávanie Investičná priorita 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k...

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším...

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os – programová štruktúra 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja...

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia Prioritná os – programová štruktúra 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja...

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os – programová štruktúra 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Investičná...