Top

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Číslo výzvy

IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia výzvy

21.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

  1. kolo: 21.03.2017
  2. kolo: 21.06.2017

Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity

A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Oprávnený žiadateľ

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí , samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • mimovládne organizácie.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Oprávneným miestom realizácie projektu na území menej a viac rozvinutého regiónu sú ťaţiská osídlenia SR prvej a druhej úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, banskobystricko-zvolenské, žilinsko-martinské, nitrianske, trenčianske, liptovskomikulášskoružombersko-dolnokubínske, lučenecko-rimavskosobotské, michalovsko-vranovsko-humenské, novozámocko-komárňanské, popradsko-spišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské) a centrá osídlenia 1.- 5. úrovne

Zoznam oprávnených obcí nájdete na:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Finančná alokácia výzvy

24 000 000 €

Financovanie projektu

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Link na kompletné znenie výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Späť na zoznam článkov