Top

Opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Číslo výzvy

OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Dátum vyhlásenia výzvy
24.02.2017

Dátum uzavretia výzvy

1. kolo: 15.05.2017

2. kolo: 15.08.2017

Oprávnené aktivity

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.:

  • zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;
  • zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb;
  • vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na vhodné územia.

Oprávnený žiadateľ

1. Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

2. Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb

3. Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

6. Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

Oprávnené miesto realizácie projektu

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I), pričom účinok opatrenia sa preukazuje v geografických oblastiach, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká, alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný, a to v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly.

Miera spolufinancovania

Finančná alokácia výzvy

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR

Link na kompletné znenie výzvy
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/

Späť na zoznam článkov