Top

Opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Číslo výzvy

OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Dátum vyhlásenia výzvy
14.03.2017

Dátum uzavretia výzvy

1. kolo: 31.05.2017

2. kolo: 31.08.2017

Oprávnené aktivity

A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na opatrenia, ktoré:

  • zmenšujú maximálny prietok povodne v toku,
  • chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami,
  • sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami.

Navrhované opatrenia musia vychádzať z plánov manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly a byť v súlade:

  • so smernicou o hodnotení a manažmentu povodňových rizík,
  • s požiadavkami článku 4.7 smernice o vode,
  • zákonom o ochrane pred povodňami.

Oprávnené opatrenia musia preukázať ako zvýšili úroveň protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary na predmetných mapách.

Oprávnený žiadateľ

1. štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných stavieb

2. nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona .

Oprávnené miesto realizácie projektu

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I) – oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká, alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný a účinok opatrenia sa preukáže v oblastiach, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká, v súlade s čl. 5 smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík, ako aj s využitím prechodných opatrení podľa čl. 13 ods. 1 uvedenej smernice a v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami.

Miera spolufinancovania

Finančná alokácia výzvy

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 290 000 000 EUR

Link na kompletné znenie výzvy
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/

Späť na zoznam článkov