Top

Podpora inovácií – priemyselný výskum a experimentálny vývoj

Operačný program

Výskum a inovácie

Prioritná os – programová štruktúra

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných p

Špecifický cieľ

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Číslo výzvy

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Dátum vyhlásenia výzvy
01.03.2017

Dátum uzavretia výzvy
1. kolo: 15.05.2017

2. kolo: 31.07.2017

Oprávnené aktivity

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:

a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);

b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);

c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP

d) realizácia inovačných opatrení (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2).

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi – mikro, malé a stredné podniky ako aj – veľké podniky, pričom v prípade veľkého podniku je podmienkou poskytnutia príspevku uplatnenie inštitútu partnerstva, t.j. zrealizovanie minimálne jednej z hlavných aktivít projektu prostredníctvom partnera/partnerov (resp. časti aktivity realizovanej partnerom/partnermi), spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Regióny NUTS II: Západné, Stredné a Východné Slovensko.

Finančná alokácia výzvy

200 000 000 Eur

Financovanie projektu:

https://www.opvai.sk/media/80622/v%C3%BDzva.pdf

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt je 300 000 €.

Maximálna výška príspevku na projekt je 5 000 000 €.

Link na kompletné znenie výzvy

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

Späť na zoznam článkov