Top

Vybudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Operačný program

Ľudské zdroje

Prioritná os – programová štruktúra

6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Číslo výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Dátum vyhlásenia výzvy
27.2.2017

Dátum uzavretia výzvy
1. kolo: 28.03.2017

2. kolo: 15.06.2017

Oprávnené aktivity

A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

B. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Oprávnený žiadateľ

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oprávnené miesto realizácie projektu

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Finančná alokácia výzvy

8 160 295 Eur

Financovanie projektu:

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5 %

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt je: nestanovuje sa

Maximálna výška príspevku na projekt je 500 000 €.

Link na kompletné znenie výzvy

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1

Späť na zoznam článkov