Top

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita

4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

Špecifický cieľ

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Číslo výzvy

OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Dátum vyhlásenia výzvy
03.03.2017

Dátum uzavretia výzvy

1. kolo: 31.03.2017

2. kolo: 30.04.2017

Oprávnené aktivity

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr k 1. januáru 2015 na dobu neurčitú.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj

Miera spolufinancovania

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci výzvy: 15 %

Finančná alokácia výzvy

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 130 000 000 EUR

Link na kompletné znenie výzvy
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

Späť na zoznam článkov