Top

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode pre obce s prítomnosťou MRK

Operačný program

Ľudské zdroje

Prioritná os – programová štruktúra

6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Číslo výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Dátum vyhlásenia výzvy
7.12.2016

Dátum uzavretia výzvy
1. kolo: 10.03.2017

2. kolo: 14.09.2017

Oprávnené aktivity

A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150 vrátane zemných prác, rúrového vedenia, armatúr, revíznych šachiet, spätnej úpravy pozemných komunikácií (len v nutnom rozsahu šírky ryhy), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;

B. Budovanie vŕtaných studní vrátane vŕtacích prác, vybavenia vrtu, čerpacej technológie, technológie na úpravu vody, prislúchajúcich stavebných prác (napr. elektrická prípojka, šachta, oplotenie a pod.), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;

C. Realizácia úpravní povrchovej vody (napr. prameňov, vodných tokov) vrátane technológie úpravy povrchovej vody, jej dopravy a inštalácie, prislúchajúcich stavebných prác (napr. kontajner na umiestnenie technológie, elektrická prípojka a pod.), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;

Oprávnený žiadateľ

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oprávnené miesto realizácie projektu

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Finančná alokácia výzvy

16 000 000 Eur

Financovanie projektu:

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5 %

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt je: nestanovuje sa

Maximálna výška príspevku na projekt je 1 000 000 €.

Link na kompletné znenie výzvy

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3

Späť na zoznam článkov